اگر بخواهیم از مهمترین تجهیزات سوپرمارکت صحبت کنیم میتوان به قفسه بندی فروشگاهی و یخچال های فروشگاهی اشاره کرد.در کنار اینها برای فروشگاههای

بزرگ و مدرن امروزی میتوان از صندوق فروشگاهی و میز صندوق اسم برد. ولی در این بین به نظر میرسد که یخچال های فروشگاهی و قفسه فروشگاهی نقش

مهمتری در موفقیت یک فروشگاه داشته باشند. هدف اصلی یک سوپرمارکت و هایپرمارکت فروش مایحتاج روزمره مردم و کسب سود و درآمد از این روش است و

عرضه این محصولات به مشتریان در قفسه ها و یخچال ها صورت میگیرد. نحوه چینش اجناس در قفسه بندی ها و یخچال و فریزر فروشگاهی در موفقیت و افزایش

فروش بسیار مهم و تاثیرگذار است. اینکه تمامی اجناس مورد نیاز یک نفر به راحتی در دسترس باشند و فرد بدون مشکل بتواند جنس مورد نیاز خود را پیدا کرده و برای

تکمیل خرید به میز صندوق مراجعه کند موضوع مهمی است. به خصوص در فروشگاههای بزرگ و هایپرمارکت ها این موضوع اهمیت بیشتری دارد. قبل تر ها که مغازه

ها و سوپرمارکت ها کوچکتر بودند افراد میتوانستند بسیاری از اجناس که فروش کمتری نیز داشتند در قفسه های بالای تر فروشگاه قرار دهند و با درخواست مشتری

اجناس را از قفسه بندی فروشگاهی به پایین بیاورند و در اختیار مشتری قرار دهند. ولی در فروشگاه های بزرگ پیدا کردن کسی که یک جنس را برای ما از طبقات

بالای قفسه فروشگاهی پایین بیاورد سخت تر است و هزینه زیادی از لحاظ نیروی انسانی به ما تحمیل میکند.

همچنین در هایپرمارکت بهتر است قفسه هایی با عمق زیاد استفاده شود تا بتوان اجناس بیشتری در قفسه ها قرار داد و نیازی به پرکردن مداوم اجناس با توجه به

فروش بالاتر نباشد و هزینه های مربوط به لجستیک داخلی فروشگاه کاهش پیدا کند و مشتری نیز با اتمام اجناس در قفسه ها مواجه نشود. زیرا تاثیر بدی بر نظر

مشتری دارد. در قسمت های بعدی بیشتر در باره این موضوعات صحبت خواهد شد.